Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen

Labmanagement

Drs. Maartje de Klerk (labmanager)
Drs. Lisanne Geurts (assistent labmanager)

Onderzoeksgroep: “Language Processing & Language Pathology”

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Dr. Ao Chen (e-mailwebsite) richt zich in haar onderzoeken op auditieve waarneming in verschillende domeinen (o.a. taal en muziek), eerste en tweede taalverwerving, en atypische taalontwikkelingen in de kindertijd. Tijdens haar PhD bestudeerde ze hoe mensen met verschillende culturele achtergronden toonhoogtes in taal en muziek waarnemen, en hoe mensen die opgroeien met een toontaal (zoals het Chinees) fonologische kennis van lexicale tonen verkrijgen. Tegenwoordig richt ze zich op de vroege voorspellers van dyslexie bij jonge kinderen samen met Prof. Dr. Frank Wijnen en Dr. Hugo Schnack (UMC).


Drs. Maartje de Klerk (e-mailwebsite) werkt als labmanager en promovenda bij het babylab. In haar PhD richt ze zich op de vroege spraakperceptie van baby’s tussen de 6-12 maanden oud, waarvan de ene groep een familiair risico op dyslexie heeft en de andere niet. Hierbij wil ze de vraag beantwoorden of de fonologische ontwikkeling in het eerste levensjaar anders verloopt tussen deze twee groepen. Daarnaast onderzoekt ze de vraag of er een relatie bestaat tussen vroege spraakperceptie en latere taalontwikkeling. Op deze manier wil Maartje kijken of er vroege robuuste markeerders zijn die latere lees- en schrijfproblemen voorspellen.


Dr. Ileana Grama (e-mailwebsite) promoveerde onlangs in het babylab op het onderzoek ‘Learning Non-Adjacent Dependencies: A Mechanism for Language Acquisition?’. In haar promotieonderzoek onderzocht ze welke factoren een rol spelen bij het leren van een nieuwe taal, en specifiek bij het opsporen van relaties tussen niet-aangrenzende woorden. Een voorbeeld is de zin “moeder heeft de was gedaan”, waarbij het woordje ‘heeft’ een voltooid deelwoord met het voorvoegsel ‘ge-’ voorspelt. Hoe kinderen deze relaties oppikken onderzocht ze met behulp van een kunstmatige taal. Tegenwoordig werkt Ileana als docent binnen de Taalwetenschappen aan de UU en onderzoekt ze deze fenomenen verder met volwassen proefpersonen.


Drs. Lisanne Geurts (e-mailwebsite) is in het babylab werkzaam als onderzoeksmedewerker en assistent labmanager. Zij is o.a. testleider voor de onderzoeken van Ao Chen, en maakt afspraken met ouders en hun kinderen. Tijdens haar master Neuropsychologie schreef Lisanne haar masterscriptie over de rol die het cerebellum speelt bij de taalfuncties en het impliciet leren van een nieuwe grammatica. Haar hoofdinteresses zijn neurolinguïstiek en stoornissen in de taalfuncties.


Dr. Elise de Bree (e-mailwebsite) is als co-promotor van Maartje de Klerk verbonden aan het babylab Utrecht. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar taalontwikkeling, taalstoornissen, meertaligheid, lees- en spellingsontwikkeling en lees- en spellingsproblemen. Tevens werkt Elise als universitair docent bij Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding aan de UvA.


Marjoleine Meijs (e-mailwebsite) is van september 2017 tot februari 2018 werkzaam als deeltijd stagiaire bij het Babylab. Ze is derdejaars studente Taal- en Cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht, waar ze de hoofdrichting Taalkunde en de minor Logopedie volgt. In het Babylab werkt ze o.a. mee aan het ManyBabies project en onderhoudt ze het contact met de ouders van de kinderen.


Onderzoeksgroep: “Linguistic Theory & Language Acquisition”

Prof. Dr. René Kager (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep. Samen met zijn PhD-studenten onderzoekt hij de perceptie van prosodie, met name toonhoogte en ritme, door baby’s en volwassenen met verschillende taalachtergronden.


Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.

 


Drs. Mengru Han (e-mail, website) werkt als promovenda in het babylab, waarbij ze onderzoekt welke rol kindgerichte spraak heeft bij het leren van woorden op zeer jonge leeftijd. Hierbij vergelijkt ze Nederlands lerende kinderen met Chinees lerende kinderen. Daarnaast vergelijkt ze de prosodische eigenschappen van Nederlandse en Chinese kindgerichte spraak.


Yuchen Li (e-mailwebsite) zit in het tweede jaar van haar onderzoeksmaster Linguïstiek. Vanaf september 2017 ondersteunt Yuchen Megru Han bij codering van video’s. Tot haar afstuderen zal zij betrokken blijven bij het Babylab. Het onderwerp van haar afstuderen zal ook te maken hebben met onderzoek bij kinderen!