Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen

Labmanagement

Drs. Maartje de Klerk

Onderzoeksgroep: “Language Processing & Language Pathology”

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Dr. Ao Chen (e-mailwebsite) richt zich in haar onderzoeken op auditieve waarneming in verschillende domeinen (o.a. taal en muziek), eerste en tweede taalverwerving, en atypische taalontwikkelingen in de kindertijd. Tijdens haar PhD bestudeerde ze hoe mensen met verschillende culturele achtergronden toonhoogtes in taal en muziek waarnemen, en hoe mensen die opgroeien met een toontaal (zoals het Chinees) fonologische kennis van lexicale tonen verkrijgen. Tegenwoordig richt ze zich op de vroege voorspellers van dyslexie bij jonge kinderen samen met Prof. Dr. Frank Wijnen en Dr. Hugo Schnack (UMC).


Drs. Maartje de Klerk (e-mailwebsite) werkt als labmanager en promovenda bij het babylab. In haar PhD richt ze zich op de vroege spraakperceptie van baby’s tussen de 6-12 maanden oud, waarvan de ene groep een familiair risico op dyslexie heeft en de andere niet. Hierbij wil ze de vraag beantwoorden of de fonologische ontwikkeling in het eerste levensjaar anders verloopt tussen deze twee groepen. Daarnaast onderzoekt ze de vraag of er een relatie bestaat tussen vroege spraakperceptie en latere taalontwikkeling. Op deze manier wil Maartje kijken of er vroege robuuste markeerders zijn die latere lees- en schrijfproblemen voorspellen.


Dr. Elise de Bree (e-mailwebsite) is als co-promotor van Maartje de Klerk verbonden aan het babylab Utrecht. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar taalontwikkeling, taalstoornissen, meertaligheid, lees- en spellingsontwikkeling en lees- en spellingsproblemen. Tevens werkt Elise als universitair docent bij Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding aan de UvA.


Drs. Emma Everaert (e-mailwebsite) begon haar tijd bij het Babylab als stagiaire in januari 2017 onder leiding van Dr. Brigitta Keij. Bij dit onderzoek werd door middel van ‘eye-tracking’ gekeken of baby’s van 10 maanden nieuwe woorden kunnen leren als ze deze voor het eerst horen in hele zinnen. Het onderzoek wordt momenteel verder uitgebreid en na een korte pauze werkt Emma hier sinds januari 2018 weer aan verder. Inmiddels werkt ze ook als promovenda van Prof. Dr. Frank Wijnen aan een project waarin wordt gekeken naar de taalontwikkeling van kinderen tussen de 2,5 en 6 jaar oud met het 22q11.2 deletie syndroom.


Vivian Claes (e-mailwebsite) is van januari tot juli 2019 werkzaam als stagiaire in het BabyLab, onder begeleiding van Maartje de Klerk. Ze is een derdejaars bachelorsstudente aan University College Utrecht en binnen deze opleiding specialiseert ze zich in zowel psychologie als linguïstiek. Tijdens deze stage schrijft ze haar eindscriptie in linguïstiek over het onderzoek naar het effect van sprekersvariatie op de perceptie van klanken bij jonge kinderen.


Charlotte Koevoets (e-mail) is van september 2018 tot februari 2019 werkzaam als stagiaire bij het Babylab, onder leiding van Maartje de Klerk. Charlotte zit in het derde jaar van de bachelor ‘Taal- en Cultuurstudies’. Binnen deze studie doet zij de hoofdrichting taalkunde en de minor taalontwikkeling. Tijdens de stage houdt Charlotte zich bezig met twee onderzoeken. Het eerste is een onderzoek naar het effect van sprekersvariatie op de perceptie van klanken bij jonge kinderen. Als laatste werkt zij mee aan een onderzoek dat zich richt op de vraag of jonge kinderen klanken uit een vreemde taal kunnen aanleren met behulp van een app.


Illa Carrión Braakman (e-mail) is van september 2018 tot en met juni 2019 werkzaam als stagiaire van Caroline Junge en Maartje de Klerk bij het Babylab. Illa heeft kortgeleden haar bachelor Pedagogische Wetenschappen afgerond en zit nu in het laatste jaar van haar bachelor Taalwetenschap. Om meer ervaring op te doen in de wereld van het onderzoek, loopt zij van september tot en met juni mee met ‘het Many Babies-NL project’. Dit is een vervolgonderzoek, waarbij wordt gekeken of Nederlands lerende baby’s een sterkere voorkeur laten zien voor kindgerichte spraak dan volwassen gerichte spraak, wanneer zij naar hun moedertaal luisteren. Hetzelfde onderzoek wordt wereldwijd door meerdere labs uitgevoerd, om te achterhalen hoeveel variatie er tussen verschillende landen bestaat.


Danique van Aalst (e-mail), is vanaf februari tot en met juni 2019 werkzaam als stagiair bij het Babylab, onder begeleiding van Maartje de Klerk. Danique heeft afgelopen jaar haar bachelor Taalwetenschap afgesloten, en volgt momenteel een master Toegepaste Taalwetenschappen met een specialisatie in taalstoornissen. Het onderzoek van het Babylab waar Danique aan mee werkt bestudeert hoe baby’s van ongeveer 10 maanden oud losse woorden in vloeiende spraak herkennen.


Onderzoeksgroep: “Linguistic Theory & Language Acquisition”

Prof. Dr. René Kager (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep. Samen met zijn PhD-studenten onderzoekt hij de perceptie van prosodie, met name toonhoogte en ritme, door baby’s en volwassenen met verschillende taalachtergronden.


Prof. Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.

 


Drs. Mengru Han (e-mail, website) werkt als promovenda in het babylab, waarbij ze onderzoekt welke rol kindgerichte spraak heeft bij het leren van woorden op zeer jonge leeftijd. Hierbij vergelijkt ze Nederlands lerende kinderen met Chinees lerende kinderen. Daarnaast vergelijkt ze de prosodische eigenschappen van Nederlandse en Chinese kindgerichte spraak.