Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Labmanagement

Dr. Desiree Capel (e-mailwebsite) werkt als Manager van het Babylab Utrecht. Op 14 december 2018 is zij gepromoveerd op het proefschrift Sequential learning, domain generality, and developmental dyslexia. Daarvoor heeft zij baby’s én volwassenen met en zonder (risico op) dyslexie onderzocht op hun gevoeligheid voor zgn. overgangswaarschijnlijkheden in reeksen elementen in verschillende domeinen. De overgangswaarschijnlijkheid is een maat voor de kans waarmee één element volgt op een ander element.


Babylab assistenten

Charlotte Koevoets (e-mail) is in september 2018 als stagiaire begonnen en is nu als student-assistent werkzaam bij het Babylab. Charlotte volgt momenteel de master ‘Meertaligheid en taalverwerving’ aan de Universiteit Utrecht. Binnen deze studie staat de verwerving van een eerste en tweede taal centraal en komen er verschillende invalshoeken aanbod bij het begrip ‘meertaligheid’. Charlotte is bij het Babylab betrokken bij verschillende onderzoeken. Zo kijkt zij naar het effect van sprekersvariatie op de perceptie van klanken bij jonge kinderen, maar ook naar vroege woordherkenning.


Alieke Nijboer (e-mail) is in september 2021 als stagiaire begonnen en is nu als student-assistent werkzaam bij het Babylab. Alieke volgt momenteel de bachelor ‘Liberal Arts & Sciences’ met de hoofdrichting Cognitieve en Neurobiologische Psychologie. Gezien haar interesse in taalontwikkeling is ze in het Babylab werkzaam bij het onderzoek van Maartje de Klerk. Het onderzoek van Maartje de Klerk richt zich op de vroege spraakperceptie van baby’s van 8 maanden oud, waarvan de ene groep een familiair risico op dyslexie heeft en de andere niet. 


Babylab stagiaires

Jeanine Bauer (e-mail) loopt sinds eind november 2021 stage in het Babylab voor haar master Neuroscience & Cognition. Ze is stagiair bij het onderzoek van Dr. Karin Wanrooij dat als doel heeft om dyslexie eerder te kunnen voorspellen. Voor dit onderzoek voert ze de EEG-experimenten uit, ook is ze aan het leren hoe EEG-data geanalyseerd kunnen worden. Daarnaast kijkt ze voor haar master naar het effect op het EEG-signaal van zuigen op een speen en van eten of drinken tijdens het experiment bij kindjes van anderhalf tot twee jaar oud.


Mathilde Tucker (e-mail) loopt sinds februari 2022 stage bij het Babylab. Ze loopt stage als onderdeel van de master Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze studie richt zich op stoornissen in de taalverwerking en taalproductie. Mathilde is stagiair bij het onderzoek van Dr. Karin Wanrooij. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in dyslexie en hoopt een  waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de praktijk om dyslexie vroeg op te kunnen sporen en kinderen met dyslexie zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun (taal)ontwikkeling.


Julie Koehorst (e-mail) loopt sinds februari 2021 stage bij het Babylab Utrecht. Ze zit in de afrondende fase van de bachelor Taal- en Cultuurstudies, met een hoofdrichting in de Taalwetenschap. Het volgen van een vak over experimentele psycholinguïstiek heeft haar interesse voor nieuwe onderzoeksmethodes en taalverwerving aangewakkerd. Om haar kennis over onderzoeksprocessen te vergroten en een bijdrage hieraan te kunnen leveren, is ze begonnen als stagiair bij het Babylab. Julie is stagiair bij het onderzoek van Dr. Karin Wanrooij, dat zich richt op mogelijk vroege voorspellers van dyslexie.


Onderzoeksgroep: “Language acquisition, processing and disorders

Prof. Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.


Drs. Maartje de Klerk (e-mailwebsite) is nu werkzaam als senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Bij Auris houdt Maartje zich bezig met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de zorg en het onderwijs voor kinderen met (een vermoeden van een) taalontwikkelingsstoornis te verbeteren is.