Babylab voor Taalonderzoek

Q&A

Hoelang het duurt voor uw kind benaderd wordt voor onderzoek is geheel afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de onderzoeken die op dat moment lopen. Wanneer u uw kind opgeeft voor onze onderzoeken via deze website, komt uw kind direct in het belbestand terecht. Zodra een nieuw onderzoek gestart wordt, nemen wij contact op met de ouders van de kinderen die op dat moment de leeftijd hebben die we willen testen. Als uw kind in de leeftijdscategorie valt die wij op dat moment testen, kunt u al vrij snel door ons benaderd worden.

Echter, hoewel er altijd onderzoeken lopen in het Babylab, zijn wij niet altijd op zoek naar kinderen van alle leeftijden. Inschrijving geeft dus geen garantie dat u binnen een bepaalde tijd benaderd wordt voor deelname. 

Alle onderzoeken vinden plaats in de binnenstad van Utrecht, op Janskerkhof 13a.

Op het Janskerkhof zijn betaalde parkeerplekken aanwezig. Bij deelname aan het onderzoek worden reis- en parkeerkosten tot een bepaald maximum (meestal 5 euro) vergoed.

Wanneer u zich inschrijft bij het babylab, bent u nergens toe verplicht. Ook na het maken van een afspraak, of tijdens een onderzoek kunt u zich op ieder moment terugtrekken van deelname, zonder hiervoor een reden op te hoeven geven. Wanneer u zich wilt uitschrijven uit het belbestand, kunt u dit doen via de Babylab Utrecht Selfservice, of door te mailen naar babylab.ilslabs@uu.nl.

Inschrijving geeft geen verplichting om (meermalig) mee te doen aan onderzoeken. U kunt zich altijd uitschrijven uit het belbestand via de Babylab Utrecht Selfservice. Ook bent u altijd vrij om deelname te weigeren wanneer wij contact met u opnemen.

Deelname aan onderzoeken van het Babylab is vrijwillig en onbetaald. Uw kind krijgt na afloop van het onderzoek wel een cadeautje als dank. Ook vergoeden we eventuele reis- en parkeerkosten.

Indien u niet zeker bent dat uw inschrijving goed is verlopen, kunt u altijd mailen naar babylab.ilslabs@uu.nl. Wij kunnen uw inschrijving voor u controleren.

De onderzoeksmethodes die gebruikt worden in het Babylab zijn over het algemeen zeer kindvriendelijk en risicoloos. Op de Methodenpagina vindt u welke algemene risico’s er aan de verschillende onderzoeksmethodes verbonden zijn. Het onderzoek zal altijd afgebroken worden wanneer uw kind verzet toont, door bijvoorbeeld te gaan huilen of boos te worden.

Alle onderzoeken die worden uitgevoerd in het Babylab zijn vooraf goedgekeurd door de Ethische Toetsingscommissie Linguïstiek (ETCL), waarmee de integriteit van alle onderzoeken in het Babylab gewaarborgd wordt en de risico’s en aanvaardbare belasting voor proefpersonen geminimaliseerd wordt. Voorafgaand aan deelname zal altijd een informatiebrief opgestuurd worden samen met de te ondertekenen toestemmingsverklaring, om u zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de procedure van het onderzoek en mogelijke risico’s die eraan verbonden zijn. Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief alsnog twijfels hebben over uw deelname, dan kunt u zich altijd terugtrekken uit het onderzoek.

Ja, onze wachtruimte is speciaal ingericht om uw kind in alle rust te kunnen verschonen of voeden. Er is een verschoonkussen aanwezig met babydoekjes en luierzakjes. Tevens is er een waterkoker aanwezig om voeding eventueel mee op te warmen.

In het Babylab is er geen plek waar broertjes of zusjes kunnen wachten of spelen onder toezicht. Ook is er geen mogelijkheid om ze mee de testruimte in te nemen. Wanneer uw kind oud genoeg is om zichzelf zonder toezicht te vermaken, kan hij of zij in de wachtruimte verblijven. In alle andere gevallen wordt het afgeraden om broertjes of zusjes mee te nemen naar het Babylab.

Het is over het algemeen geen probleem als er een tweede volwassene meekomt naar het babylab. Er is echter niet altijd ruimte voor een tweede persoon in de onderzoekskamer, en bovendien kan het bij sommige onderzoeken erg afleidend zijn voor het kind als er nog iemand bij is. Er is dus meestal geen mogelijkheid om beiden bij het daadwerkelijke onderzoek te zijn. Vaak is er echter wel een mogelijkheid om buiten de testkamer met de onderzoeker mee te kijken op een beeldscherm.

Aangeraden wordt om vooraf altijd even contact op te nemen met de testleider van het onderzoek of te mailen naar babylab.ilslabs@uu.nl om te checken of er plek is voor een tweede persoon.

Ja, in de meeste gevallen zult u aanwezig zijn tijdens het onderzoek. Bij veel onderzoeken zit uw kind op uw schoot, of voor u in een kinderstoeltje.

De gegevens die wij verzamelen uit vragenlijsten worden gebruikt om de achtergrond van uw kind te koppelen aan de onderzoeksresultaten. Tevens worden de achtergrondgegevens van de proefpersonen gebruikt om groepen (bijvoorbeeld kinderen met en zonder een risico op dyslexie) met elkaar te vergelijken om te zien in hoeverre beide groepen gelijk zijn aan elkaar. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld zijn dat verschillen in onderzoeksuitkomsten niet zozeer liggen aan hetgeen we willen onderzoeken, maar meer aan (grote) verschillen in de achtergrond van de proefpersonen. Gegevens over o.a. dyslexie bij familieleden of meertaligheid worden tevens gebruikt om te bepalen of uw kind wel of niet geschikt is voor een bepaald onderzoek.

Alle data die het Babylab van u verzamelt worden opgeslagen op een beveiligde schijf waar enkel geautoriseerde medewerkers bij kunnen. Alle gegevens zullen uiterst zorgvuldig behandeld worden en niet verstrekt worden aan derden, tenzij volledig geanonimiseerd en/of met schriftelijke toestemming van u.

De onderzoeksgegevens die verzameld worden in het Babylab worden gebruikt om kinderen groepsgewijs met elkaar te vergelijken. Na testafname worden de gegevens geanalyseerd en gebruikt voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij worden de gegevens altijd volledig geanonimiseerd, waardoor ze niet meer herleidbaar zijn tot individuele personen.

Video- en geluidsopnames die worden gemaakt tijdens onderzoeken van het Babylab blijven enkel en alleen in bezit van de onderzoeker(s) en worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij u (schriftelijk) toestemming heeft gegeven om ze ook voor andere doeleinden te gebruiken.

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening schrijft voor dat onderzoeksdata minstens 10 jaar bewaard moet worden na afname van het onderzoek. Wanneer u heeft ingestemd met het onderzoek, stemt u tevens hiermee in.

De meeste onderzoeksgegevens die verkregen worden in het Babylab worden helaas niet op persoonlijk niveau geanalyseerd. Vaak wordt er gebruik gemaakt van metingen als kijktijden of ERP’s, waarbij veelal wordt gekeken naar wat er gebeurt, en niet zozeer naar hoe goed het gebeurt.

In sommige gevallen kunnen we echter wel iets zeggen over de uitslag van uw kind, bijvoorbeeld wanneer we gebruik maken van vragenlijsten over de taalontwikkeling van uw kind. Deze methodes zijn wel genormeerd, wat wil zeggen dat bekend is hoe kinderen gemiddeld scoren op de gebruikte methode en wanneer een score afwijkend (benedengemiddeld dan wel bovengemiddeld) is.

Wanneer u na afloop van een onderzoek de persoonlijke uitslag van uw kind kunt verwachten, zal dit altijd vermeld worden in de informatiebrief voorafgaand aan het onderzoek.

De onderzoeksmethodes die worden gebruikt in het Babylab zijn primair bedoeld om groepen kinderen met elkaar te vergelijken, en zijn niet geschikt voor diagnostiekdoeleinden bij individuele kinderen. Het is op basis van de onderzoeksgegevens dus niet mogelijk om een diagnose te stellen over bijvoorbeeld de aanwezigheid van dyslexie.

In enkele gevallen worden er wel onderzoeksmethodes gebruikt waarbij u de persoonlijke resultaten  van uw kind te horen krijgt. Wanneer uw kind afwijkend heeft gescoord tijdens deze onderzoeken, zal dit wel vermeld worden. Wij kunnen echter op basis van deze scores geen harde conclusies trekken. Voor verdere diagnostiek verwijzen we u altijd door naar een (zorg)professional, zoals een logopedist, pedagoog/psycholoog of arts.

Wanneer het onderzoek volledig is afgerond, geanalyseerd en geschreven, worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. U krijgt hier dan een samenvatting van middels onze nieuwsbrief. We streven ernaar ieder jaar een nieuwsbrief samen te stellen met updates over onze onderzoeken. Daarnaast zetten wij, indien mogelijk, de publicatie op deze website

Wanneer uw kind een oorontsteking heeft, kan het helaas niet meedoen met onze onderzoeken. Bij een oorontsteking is er altijd een kans op een verminderd gehoor. Bij onze onderzoeken is het vaak van groot belang dat het gehoor zo optimaal mogelijk is, waardoor een oorontsteking altijd een exclusiecriterium is. Ook wanneer uw kind herstellende is van een oorontsteking, is het altijd raadzaam voorafgaand aan het onderzoek contact op te nemen met de onderzoeker, om te kijken of deelname mogelijk is.

Heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op door te mailen naar babylab.ilslabs@uu.nl!