Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Ons team

Directeur

Prof. Dr. Frank Wijnen

Labmanagement

Drs. Maartje de Klerk (labmanager)
Drs. Lisanne Geurts (assistent labmanager)

Onderzoeksgroep: “Language Processing & Language Pathology”

Prof. Dr. Frank Wijnen (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep en tevens directeur van het babylab. Zijn belangstelling gaat uit naar twee verwante psycholinguïstische vraagstukken: (1) wat zijn de (neurocognitieve) processen die ten grondslag liggen aan het leren van een taal? (2) Hoe hangt het verwerven van taalkennis samen met het (leren) gebruiken van deze kennis, d.w.z. verwerking/begrip en productie? Door te kijken naar stoornissen in de taalfuncties probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen, en een bijdrage te leveren aan diagnostiek van o.a. dyslexie, specifieke taalontwikkelingsstoornis en stotteren.


Dr. Ao Chen (e-mailwebsite) richt zich in haar onderzoeken op auditieve waarneming in verschillende domeinen (o.a. taal en muziek), eerste en tweede taalverwerving, en atypische taalontwikkelingen in de kindertijd. Tijdens haar PhD bestudeerde ze hoe mensen met verschillende culturele achtergronden toonhoogtes in taal en muziek waarnemen, en hoe mensen die opgroeien met een toontaal (zoals het Chinees) fonologische kennis van lexicale tonen verkrijgen. Tegenwoordig richt ze zich op de vroege voorspellers van dyslexie bij jonge kinderen samen met Prof. Dr. Frank Wijnen en Dr. Hugo Schnack (UMC).


Drs. Maartje de Klerk (e-mailwebsite) werkt als labmanager en promovenda bij het babylab. In haar PhD richt ze zich op de vroege spraakperceptie van baby’s tussen de 6-12 maanden oud, waarvan de ene groep een familiair risico op dyslexie heeft en de andere niet. Hierbij wil ze de vraag beantwoorden of de fonologische ontwikkeling in het eerste levensjaar anders verloopt tussen deze twee groepen. Daarnaast onderzoekt ze de vraag of er een relatie bestaat tussen vroege spraakperceptie en latere taalontwikkeling. Op deze manier wil Maartje kijken of er vroege robuuste markeerders zijn die latere lees- en schrijfproblemen voorspellen. (zie ook Categorieformatie)


Drs. Ileana Grama (e-mailwebsite) werkt als promovenda in het babylab aan het onderzoek ‘Learning Non-Adjacent Dependencies: A Mechanism for Language Acquisition?’. In haar PhD onderzoekt ze welke factoren een rol spelen bij het leren van een kunstmatige taal, en specifiek daarbij het opsporen van relaties tussen niet-aangrenzende woorden, waarbij een bepaald woord in de zin de prevalentie van een ander woord verderop in de zin met een zeer hoge waarschijnlijkheid voorspelt. Ileana verwacht dat dit leermechanisme van belang is in de eerste taalverwerving, waarbij kinderen relaties in hun moedertaal proberen op te pikken (bijvoorbeeld: “moeder heeft de was gedaan”, waarbij het woordje ‘heeft’ een voltooid deelwoord met het voorvoegsel ‘ge-’ voorspelt). (zie ook Leren van een nonsensgrammatica en intonatie)


Dr. Brigitta Keij (e-mail, website) promoveerde onlangs in het Babylab op het project Parsing and metrical structure: where phonology meets processing. Zij is geïnteresseerd in de vraag wanneer baby’s het klemtoonpatroon van hun moedertaal verwerven en hoe zij dit klemtoonpatroon vervolgens kunnen gebruiken voor het vinden van woorden in lopende spraak. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht ze hiervoor baby’s die Nederlands leren en baby’s die Turks leren.


Drs. Lisanne Geurts (e-mailwebsite) is in het babylab werkzaam als onderzoeksmedewerker en assistent labmanager. Zij is o.a. testleider voor de onderzoeken van Ao Chen, en maakt afspraken met ouders en hun kinderen. Tijdens haar master Neuropsychologie schreef Lisanne haar masterscriptie over de rol die het cerebellum speelt bij de taalfuncties en het impliciet leren van een nieuwe grammatica. Haar hoofdinteresses zijn neurolinguïstiek en stoornissen in de taalfuncties.


Eva Schulte (e-mailwebsite) is van januari tot en met juni 2017 werkzaam als stagiaire bij het Babylab. Ze volgt de master Toegepaste Taalwetenschap, met als specialisatie Taalstoornissen, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daarnaast studeert ze ook Logopedie, om ook logopedische behandelbevoegdheid te krijgen. In het Babylab werkt ze onder andere mee aan het EEG-onderzoek van Ao Chen. Daarnaast onderhoudt ze het contact met de ouders van kinderen.


Dr. Elise de Bree (e-mailwebsite) is als co-promotor van Maartje de Klerk verbonden aan het babylab Utrecht. Haar onderzoeksinteresses gaan uit naar taalontwikkeling, taalstoornissen, meertaligheid, lees- en spellingsontwikkeling en lees- en spellingsproblemen. Tevens werkt Elise als universitair docent bij Pedagogiek, Onderwijskunde & Lerarenopleiding aan de UvA.


Dr. Annemarie Kerkhoff (e-mailwebsite) is als co-promotor van Maartje de Klerk verbonden aan het babylab. Tevens werkt zij als docent Taalwetenschap bij het Departement Moderne Talen.


Onderzoeksgroep: “Linguistic Theory & Language Acquisition”

Prof. Dr. René Kager (e-mailwebsite) is het hoofd van de onderzoeksgroep. Samen met zijn PhD-studenten onderzoekt hij de perceptie van prosodie, met name toonhoogte en ritme, door baby’s en volwassenen met verschillende taalachtergronden.


Dr. Aoju Chen (e-mail, website) doet onderzoek naar prosodie, taalontwikkeling en taalverwerking. Momenteel focust Aoju zich op de ontwikkeling van prosodie in peuters en schoolgaande kinderen, en op de individuele verschillen in deze ontwikkeling. Daarnaast bestudeert ze de verwerking van toonhoogte in het brein bij kinderen en volwassenen, en is ze geïnteresseerd in hoe prosodie in een tweede taal wordt aangeleerd en in de relatie tussen taalontwikkeling en morele ontwikkeling.

 


Drs. Mengru Han (e-mail, website) werkt als promovenda in het babylab, waarbij ze onderzoekt welke rol kindgerichte spraak heeft bij het leren van woorden op zeer jonge leeftijd. Hierbij vergelijkt ze Nederlands lerende kinderen met Chinees lerende kinderen. Daarnaast vergelijkt ze de prosodische eigenschappen van Nederlandse en Chinese kindgerichte spraak. (zie ook De invloed van prosodie op de woordenschat ontwikkeling)