Logo Universiteit Utrecht

Babylab Utrecht

Dyslexie

 

Hier komt binnenkort meer te staan over dyslexie.

de Bree, E.H., Kerkhoff, A.O., de Klerk, M.K.A., Capel, D.J.H. & Wijnen, F.N.K. (20-05-2015). Early Speech Perception in Infants with a Familial Risk of Dyslexia.

Kerkhoff, A.O., De Bree, E.H., De Klerk, M.K.A., & Wijnen, F.N.K. (2013). Non-adjacent dependency learning in infants at familial risk of dyslexia. Journal of child language, 40(01), 11-28.

Kerkhoff, A.O., de Bree, E.H. & Wijnen, F.N.K. (21-06-2013). Distributional learning in infants at familial risk of dyslexia.